Tālmācības iespējas Latvijā tagad arī no 7. līdz 9. klasei

image

Rāmuļu pamatskolas ēka. Skola atrodas Cesu novadā, Vaives pagastā.

Rāmuļu pamatskola piedāvā licencētu pamatizglītības 2. posma
(7. – 9. klašu) tālmācības programmu. Tā ir pirmā pamatskola Latvijā, kas piedāvā šādu iespēju bezmaksas, līdztekus īstenojot pamatizglītības un speciālās izglītības programmas.

Tas nozīmē, ka pamatizglītību Latvijā var saņemt neatkarīgi no vecuma un atrašanās vietas. Izglītības programmas uzdevums ir dot iespēju neklātienē tālmācības formā iegūt obligāto pamatizglītību personām kuras:

• atrodas ārpus valsts robežām un ikdienā nevar apmeklēt izglītības iestādi;

• obligātajā pamatizglītības vecumā to nav ieguvušas;

• veselības problēmu dēļ ikdienā nevar apmeklēt izglītības iestādi;

• ir motivētas un psiholoģiski sagatavotas patstāvīgai mācību satura apguvei.

Izmantojot individuālu pieejas kodu, skolēnam būs iespēja izmantot elektroniskajā vidē ietverto informāciju (aktualitātes ieskaišu grafiks, mācību materiāli, saņemtie ieskaišu vērtējumi u.c.). Katrā mācību priekšmetā ir noteikts obligāto ieskaišu skaits. Tās jākārto elektroniski (ar interneta starpniecību) vai klātienē Rāmuļu pamatskolas noteiktajos termiņos. Pēc obligāto ieskaišu par vienas klases kursu nokārtošanas, izglītojamais tiek pārcelts nākamajā klasē.

Mācību priekšmetu apguve ir balstīta uz patstāvīgu mācīšanos, izmantojot mācību literatūru, internetu un konsultācijas. Priekšmetu apguve tiek papildināta ar klātienes grupu, klātienes individuālajām un individuālām neklātienes konsultācijām (to apmeklējums pēc iespējām).

Skolēnus uzņem 7., 8. un 9. klasē, izvērtējot izglītojamā iepriekš apgūto mācību saturu pēc liecības vai nosakot pārbaudījumus. Paralēli Rāmuļu skolā mācās arī citi skolēni, ar kuriem būs iespēja komunicēt.

Mācību gadā vidēji katram mācību priekšmetam tiks veltītas 105 stundas (ieskaitot pārbaudes darbus, konsultācijas, patstāvīgos darbus). Tālmācības ceļā varēs apgūt šādus priekšmetus:

Latviešu valoda
Literatūra
Krievu valoda vai vācu valoda
Matemātika
Informātika
Latvijas vēsture
Pasaules vēsture
Bioloģija
Ģeogrāfija
Sociālās zinības
Vizuālā māksla
Ķīmija
Fizika

Ja bērns jau mācās citā skolā, ir iespējams mācīties atsevišķus priekšmetus, piem. tikai latviešu valodu vai Latvijas vēsturi.

Šobrīd tālmācības programmā jau pieteikušies 10 skolēni.

Vairāk informāciju varat iegūt caur Rāmuļu skolas mājas lapu:  www.ramuluskola.lv

Pieteikties uz tālmācību varat kontaktējot vai nu skolas direktori Iju Brammani: Tel: +37126514310, e-pasts:  ramulu_skola@inbox.lv vai direktores vietnieci Ievu Lapsiņu: +37122040509, e-pasts: ieva-lapsina@inbox.lv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *