Rīgā kursi latviešu valodas skolotājiem diasporā

Latviešu valodas apguves valsts aģentūra (LVAVA) regulāri piedāvā skolotājiem tālākizglītības kursus. Viens no LVAVA darbības virzieniem ir latviešu valodas mācīšana diasporā. Šovasar Rīgā notiks skolotāju profesionālās kompetences pilnveide, mācot latviešu valodu diasporā. Uz kursiem var pieteikties ikviens, kas nodarbojas ar latviešu valodas mācīšanu ārpus Latvijas. Kursi notiks no 19. lidz 22. augustam un tos vadīs augstskolu macībspeki, skolotāji un LVAVA tālākizglītotāji.

Kursu laikā latviešu valodas skolotājiem būs iespēja iepazīties ar „Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei: mācīšana, mācīšanās un vērtēšana” un to pielietojuma iespējām mācību priekšmetu programmu un pārbaudes darbu programmu izveidei atbilstoši individuālajām un reģionālajām vajadzībām, ar „Eiropas Valodu portfeli” un tā nozīmi izglītojamo pašvērtējuma veidošanā un iespējām izstrādāt savas valodas apguves stratēģijas. Skolotāji tiks iepazīstināti ar „Satura un valodas integrāciju valodas apguves procesā” (CLIL) un bilingvālajām valodas apguves metodēm un to pamatprincipiem. Viņi apgūs šīs metodes izmantošanu praksē un tiks iepazīstināti ar citu valstu pedagogu labāko pieredzi šai jomā. Skolotāji tiks iepazīstināti ar daudzveidīgiem metodiskajiem paņēmieniem valodas apguvei diasporā, ar izglītības normatīvajiem dokumentiem Latvijā (mācību priekšmetu „Latviešu valoda” un „Svešvaloda” standartiem pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pakāpē), mācību sasniegumu vērtēšanas formām un metodiskajiem paņēmieniem.

Tuvāku informāciju sniedz Daina Laganovska, e-pasts daina.laganovska@lvava.gov.lv, tālrunis +371-6-735-0765. Skatieties arī LVAVA mājas lapā, www.lvava.gov.lv.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *