Atvērsim durvis uz nākotni!

Amerikas latviešu apvienības Izglītības nozare sadarbībā ar Gaŗezera mācību programmām rīko gadskārtējo Skolotāju konferenci šī gada 15., 16. un 17. martā Gaŗezerā, Mičiganā.

Šīs konferences uzsvars ir valodas mācīšana dažāda vecuma bērniem un dažādiem valodas līmeņiem. Skolotājiem būs iespēja klausīties runātajus, kuŗi veiksmīgi strādā paidagoģijas laukā, un kopā ar pieredzējušiem skolu darbiniekiem veido mācību plānus savām skolām.

Iveta Grīnberga ir konferences galvenā runātāja. Iveta uzrunās dalībniekus par integrētu pieeju latviešu valodas mācīšanai. Integrēta pieeja apvieno runāšanu, lasīšanu, rakstīšanu, klausīšanos un gramatikas principus valodas stundās, tādējādi nostiprinot prasmi dažādos priekšmetos reizē.  Integrēta pieeja ir autentiska un atspoguļo mūsu pieredzi sabiedrībā. Ivetai Grīnbergai ir maģistra grads latviešu filoloģijā un maģistra grads valodu didaktikā. Viņa strādā pie doktordarba par vecuma nozīmi valodu apguvē. Iveta ir lektore Vašingtonas universitātes Baltiešu studiju programmā. Iveta Grīnberga ir autore vairākām latviešu valodas mācību grāmatām, ieskaitot „Nāc mums līdzi!”, „Atvērsim vārtus” un „Latviešu valoda studentiem”. Priecājamies, ka veiksmīgas skolu darbinieces Aija Kīna, Astrīda Kaugara un Maira Galiņa vadīs darba grupas, lai turpinātu Ivetas Grīnbergas aizsāktās sarunas un jaunās zināšanas lietderīgi izmantotu.

Vairāki runātāji stāstīs par mācību materiāliem. Iveta Grīnberga, vairāku grāmatu autore, palīdzēs dalībniekiem saprast kā efektīvi izmantot Latvijā izdotos mācību materiālus mazākumtautību skolām. Ruta Bambāne iepazīstinās dalībniekus ar LELBA saliktajiem ticības mācības materiāliem. Daina Grosa un Dace Mažeika dalīsies dažādos internetā pieejamos mācību materiālos, lai padarītu mācības saistošākas mūsu skolēniem.

Konferences laikā būs arī atpūtas un iedvesmas nodarbības. Izmantosim Sandras Kronītes-Sīpolas sajūsmu par latviešu jaunatni, lai enerģizētu sevi un citus latviešu skolas darbam. Izpētīsim savas latviskās dvēseles Aijas Kīnas vadībā un pārrunāsim kādu iespaidu atstājam uz mūsu skolēnu latviskajām dvēselēm. Savukārt, Līga Ejupa mūs iepriecinās ar pastaigām pa mākslas pasauli. 

Lai veicinātu dalībniekus pieteikties no visām ASV latviešu skolām, Izglītības nozare segs ceļa izdevumus vienai/am skolotājai/am no katras skolas: lidmašīnas vai cita transporta biļeti, vai benzīna izdevumus. Tuvākie lidlauki atrodas Kalamazū, MI, South Bend, IN un Grand Rapidos, MI. Tuvākās Amtrak stacijas atrodas Kalamazū un South Bend. Kārtosim ceļu dalībniekiem no tuvākajiem lidlaukiem. Mudinām lūgt vietējām organizācijām mītņu pilsētās atbalstīt ar ceļa naudu arī citus skolas skolotājus,  lai pēc iespējas lielāks skaits skolotāju varētu piedalīties konferencē!

Dalības maksa ir $75 par dalībnieku. Dalības maksā ieskaitīti konferences materiāli, naktsmājas GVV Kalniņos piektdienas un sestdienas naktīm un visas maltītes. Kalniņu istabas dalīs 2-4 dalībnieki, atkarīgi no dalībnieku skaita. Pieteikšanās lapa ir atrodama Izglītības nozares mājas lapā:http://www.alausa.org.  Lūdzu, izmantojiet šo iespēju sadarboties ar Izglītības nozari par labu jūsu skolēniem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *