ASV latviešu skolu darbinieki tiekas Rietumkrastā

image

Skolotāju konferences Losandželosā dalībnieki, 1. rindā, no kr., lektore Iveta Grīnberga, konferences rīkotāja, Ieva Liepniece, Losandželosas skolas pārzine, Nora Mičule, ALA Izglītības nozares vadītāja, Andra Zommere. Foto: Māra Zommere.

2013. gada 19. oktõbrī Losandželosā pulcējās 21 skolotājs uz Amerikas latviešu apvienības Izglītības nozares rīkoto skolotāju konferenci.

Kamēr Losandželosas latviešu nama lejas zālē sacentās spēlētāji Novusa turnīrā, skolotāji no Losandželosas, Sanfrancisko, Mineapoles un Nudžersijas pulcējās augšējā stāva skolas telpās.  Piedalījās divas lektores: Iveta Grīnberga, kuŗa māca Baltiešu studiju programmā Vašingtonas universitātē Sietlā, un Andra Zommere, ALA Izglītības nozares vadītāja.  Konferenci finansēja Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde”.

Dalībniekus no rīta sveica Andra Zommere. Izglītības nozares vadītāja pateicās galvenajai konferences rīkotājai, Losandželosas skolas skolotājai Ievai Liepniecei. I. Liepniece savukārt izcēla vairākas skolotåjas un skolas vadību, kas palīdzēja izkārtot dienai visu vajadzīgo un gādāja par dalībnieku labklājību.  A. Zommere īsumā izstāstīja par sadarbību ar Latviešu valodas aģentūru, seviški tās metodiķi diasporas jautājumos, Aiju Otomeri. Klātesošie novērtēja iespēju piedalīties pirmo reizi konferencē, kas rīkota ar Latvijas valdības atbalstu. Andra Zommere arī iepazīstināja konferences dalībniekus ar Latviešu valodas aģentūras veidoto mājas lapu, „Māci un mācies” un tās materiālu bagātību.

Vienas dienas konferencei mērķis bija turpināt marta skolotāju konferencē aizsākto darbu, papildinot ar īpašu uzrunu jaunāko klašu skolotājiem, vēlme, kas izskanēja martā Gaŗezerā. Dienas laikā Iveta Grīnberga stāstīja par integrētu pieeju valodas mācīšanai. Integrēta pieeja apvieno runāšanu, lasīšanu, rakstīšanu, klausīšanos un gramatikas principus valodas stundās, tādējādi nostiprinot prasmi dažādos priekšmetos reizē.  Integrēta pieeja ir autentiska un atspoguļo mūsu pieredzi sabiedrībā. Dalībnieki uzklausīja arī teoriju par valodas apgūšanu un piedalījās diskusijās par dzimtās valodas apgūšanu iepretīm svešvalodas apgūšanai. Grīnberga stāstīja par efektīvām mācību metodēm un lika dalībniekiem pašiem risināt valodas uzdevumus.

Vēlāk, I. Grīnberga strādāja ar vecāko klašu skolotājiem, lai labāk saprastu kā izmantot mums pieejamos mācību materiālus.  Materiāli, kas izdoti Latvijā pilnībā neatbilst ASV latviešu skolēnu vajadzībām, bet skolotājiem jāsmeļ no lielā materiālu klāsta un jālieto tas, kas atbilst mūsu skolēnu īpašajām vajadzībām. 

Andra Zommere stāstīja par ALA Izglītības nozares mācību mērķiem, kuŗus pārstrādāja 2012./2013. mācību gadā.  Tika skaidrots, ka galvenais ir saprast katra skolēna valodas līmeni un pievērsties mācību mērķiem, lai skolēni apgūtu zināšanas pakāpeniski augstākā līmenī. Zommere arī uzrunāja jaunāko skolēnu skolotājus, stāstot par mācību vides un skolotājas lomu sekmīgā klasē. Notika arī saīsinātā veidā paraugstundas, kuŗās brīžiem piedalījās Ziemeļkalifornijas skolas skolnieces Zinta un Ziedīte. Meitenes piedeva sarunām mīļu noskaņu, atgādinot skolotājām kādēļ strādājam latviešu skolās.

Dienas beigās konferences dalībnieki vēl ieskatījās Līgas Ejupas, Gaŗezera vasaras vidusskolas Mākslas vēstures skolotājas un ALA Kultūras nozares vadītājas gatavotajā prezentācijā par to, kā izmantot latviešu mākslu mācot valodu. Ejupa pieeju ļoti veiksmīgi izmantoja aizgājušā vasarā Gaŗezera bērnu nometnē, sagatavošanas skolā un vidusskolā veidojot dažādas valodas nodarbības izmantojot Ēvalda Dajevska muzejā izstādītos darbus.

Andra Zommere pastāstīja par dažādām iespējām latviešu skolām piedalīties konkursos un pasākumos, kas celtu katras skolas pašapziņu un skolēnu lepnumu savā skolā. Oktõbŗa beigās jau pienāk termiņš PBLA rīkotajam video konkursam, „Mūsu latviešu skola”. Visas latviešu skolās ārpus Latvijas tika lūgtas piedalīties, izveidojot īsu video filmu par savas skolas dzīvi. ALA Kultūras nozare nesen izsludināja konkursu, „Mūsu gaismas pils”. Skolas ASV ir aicinātas Draudzīgā aicinājuma ietvaros veidot mākslas darbu izmantojot grāmatas, kas atspoguļotu viņu skolas kultūru un dotu skolām iespēju pievērsties jaunās Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas atklāšanai. Un vēl, ASV latviešu skolas piedalīsies akcijā, „Īpaša grāmata, īpašā vietā”. Latvijas Nacionālā bibliotēka aicinājusi latviešus visā pasaulē nodot sev īpašu grāmatu bibliotēkas „Tautas grāmatu plauktam”. Visas 16 latviešu ziemas skolas izveidos par sevi vairākas grāmatas lapas. Grāmata ceļos no vienas skolas pie nākošās, skolas gada laikā nonākot katrā skolā, katrai skolas saimei tai pieliekot roku. Skolas gada beigās grāmata tiks nosūtīta Latvijas Nacionālai bibliotēkai.

Dienu noslēdzot, skolotāji ar lektorēm secināja, ka konferencēs ne vienmēr atrodas atbildes, toties sarunās rodās idejas un veidojas sadarbība starp ASV latviešu skolu skolotājiem.  Šāda sadarbība ir nepieciešama. Visi skolotāji un skolu darbinieki strādā par labu vienam mērķim: veicināt mūsu valodas un kultūras pastāvēšanu un tālāk došanu jaunajām paaudzēm. ALA Izglītības nozare apņemas turpināt veidot iespējas skolotājiem sazināties, sadarboties, mācīties vienam no otra un smelties spēku turpmākam darbam. Paldies Amerikas latviešu apvienībai, Latviešu valodas aģentūrai, Losandželosas latviešu skolas saimei, Ievai Liepniecei, Ivetai Grīnbergai, un visiem dalībniekiem, tiem no tuvējām priekšpilsētām, kā arī tiem, kas mēroja gaŗo ceļu. Jūsu darbs ir gan vajadzīgs, gan neatsverams.

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *