ALA stipendijas latviešu studentiem

Amerikas latviešu apvienība (ALA) 2012./2013. studiju gadā piešķīra $16,500 studentiem dažādās ASV universitātēs.

ALAs gādībā ir vairāki stipendiju fondi, kas domāti atbalstam latviešu studentiem dažādos studiju laukos. Aicinām studentus, kas aktīvi piedalās latviešu sabiedrībā, pieteikties stipendijām nākošajam gadam.

Stipendiju fondi radušies iz latviešu labestības un gribas atbalstīt jaunus cilvēkus. Gadu gājumā Izglītības nozares gādībā nonākuši 14 fondi. Daži no tiem ir testamentāri novēlējumi, citi radušies par godu kādam tuviniekam vai, atceroties draugus un radus. Visi fondi ir dāvināti, lai tos izmantotu, atrodot atbilstošus kandidātus stipendijām.

ALAs Stipendiju fonds gaida pieteikumus no latviešu studentiem ASV. Vairāki stipendiju fondi atbalsta jebkkuŗu studiju lauku. Citi domāti specifiskām nozarēm. Studentiem, kas mācās paidagoģijas, teoloģijas, bioloģijas vai lingvistikas fakultātēs, ir nozīmētas naudas summas. Ir stipendiju fonds, paredzēts veterinārās medicīnas studijām. Un vēl – stipendiju fonds, paredzēts studentiem, kas mācās jūras zveju, latviešu vēsturi vai latviešu kultūru. Ir viens stipendiju fonds, nozīmēts kādam studentam/ei Latvijā, kas mācās lauksaimniecību, medicīnu, technoloģiju vai teoloģiju. 

Jāpiemin arī, ka pagājušajā gadā ALA atbalstīja Gaŗezera vasaras vidusskolas skolēnus ar stipendijam $10,000 vērtībā. Šovasar ALA paredz piešķirt stipendijas GVV un Kursas skolēniem un vēl atbalstīt bērnu nometnes un 3×3. Katru gadu ALA atbalsta arī skolēnus, kas piesakās „Sveika, Latvija!” ceļojumiem jūnijā un augustā.

Studentu stipendijām ir savi noteikumi. Studenti ir kvalificēti saņemt ALAs stipendiju, ja tie beiguši viena pilna akadēmiskā gada studijas universitātes vai koledžas līmenī un turpinās savas mācības kādā ASV universitātē vai koledžā bakalaura vai maģistra grāda iegūšanai. Studenti drīkst saņemt stipendiju ne vairāk kā trīs gadus. Studentiem no Latvijas jāparaksta solījums atgriezties Latvijā pēc studiju pabeigšanas, citādi piešķirtā stipendija jāatmaksā ALAi sešu mēnešu laikā.

Stipendiju pieprasījuma veidlapas atrodamas ALAs mājas lapā: www.alausa.org, Izglītības nozares daļā.  Kandidātiem līdz 1. jūnijam pilnībā jaiesūta ALAs birojam: stipendijas pieteikuma lapa, divas atsauksmes vēstules no skolotāja vai darba devēja, kas liecina par studenta centību, un atzīmes (“transcript”) no augstskolas. Atgādinām, ka katra kandidāta atbildība ir gādāt, lai atsauksmju vēstuļu rakstītāji nogādā vajadzīgo ziņu līdz termiņa datumam. Pieņemsim tikai pilnībā iesniegtos pieteikumus!

Amerikas latviešu apvienības (ALAs) Stipendiju fonda noteikumi paredz stipendiju lūgumus izskatīt un uz tiem atbildēt reizi gadā, jūnijā.  Piešķirtās stipendijas izmaksā rudenī, kad saņemta stipendiāta skolas adrese un apliecinājums par studiju uzsākšanu.

Papildus stipendijām ALA piedāvā atbalstu prakses darbam Latvijas Okupācijas mūzejā (LOM). LOM meklē divus praktikantus, kas pavadītu 8 nedēļas jūlija un augusta mēnešos Rīgā. LOM piedāvā iespēju praktikantiem pavadīt astoņas nedēļas, mācoties par LOM un palīdzot mūzeja darbā. ALA no saviem līdzekļiem izmaksā praktikantam $2500 pabalstu tam laika periodam, kamēr students uzturas Latvijā. Ieinteresētiem studentiem jāizpilda pieteikšanās lapas, kas atrodamas: http://www.alausa.org, Izglītības nozares lapā līdz 15. martam. Pieteikšanās lapas un informācija atrodami arī ALJAs mājas lapā:
http://www.alja.org. Termiņš ir jāievēro, lai praktikants būtu gatavs stāties darbā jau jūlija mēnesī.

Ja ir kādi jautājumi, lūdzu sūtiet tos e-pastā Andrai Zommerei, ALAs Stipendiju komisijas vadītājai: azommers@sbcglobal.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *