ALA Skolotāju kursi Vašingtonā un Klīvlandē

image

Vašingtonas skolotāju kursos: no kr. Sandra Kronīte-Sīpola, Aija Celma-Evans, Daina Block, Mārtiņš Zvaners, Liāna Eglīte-Kuškēvica, Māc. Anita Vārsberga-Pāža. Foto: Dace Copeland

Ar Raiņa vārdiem: “Pastāvēs, kas pārvērtīsies.” pienāca pateicība no Vašingtonas, DC skolas pārzines Aijas Celmas-Evans par nesen notikušajiem skolotāju kursiem viņu skolā.

„Mūsu skolas vārdā gribu pateikt paldies Amerikas latviešu apvienības (ALA) Izglītības nozarei par iespēju mūsu skolotājiem papildināt zināšanas un dalīties pieredzē. No visas sirds iesaku šo iespēju izmantot visām skolām, īpaši tām, kur demografiskā situācija pēdējā desmitgadē ir mainījusies. Mūs tas mudināja paraudzīties uz sevi ar mazliet citu skatu un labāk plānot savu darbību nākotnē.

20. oktobrī Vašingtonas latviešu namā sanāca trīspadsmit latviešu skolas skolotāju, lai pavadītu dienu ar trīs lektorēm – Daci Copeland, Kristīnu Puteni un Sandru Kronīti-Sīpolu. Lektorēm ir bagāta vēsture latviskajā izglītībā ASV.

Dace Copeland daudz gadu mācīja un vadīja Kalamazū latviešu skolu, darbojās kā ALAs Izglītības nozares vadītāja, PBLA Izglītības padomes priekšsēde un ALAs priekšsēde.  Kristīna Putene Ir ilgus gadus mācījusi Ņudžersijas latviešu skolā, piedalījusies ALAs rīkotajās skolotāju konferencēs kā lektore un ir piestrādājusi pie ALAs mācību programmas. Sandra Kronīte-Sīpola jau 13 gadu strādā Gaŗezera izglītības programmās, pirmos gadus uzsākot un vadot Gaŗezera sagatavošanas skolu, un tagad, divus gadus vadot Gaŗezera vasaras vidusskolu. Visām lektorēm izglītība, sevišķi latviskā izglītība, ir mīļa. Ar pateicību jāpiemin Elisa Freimane, kas ir šo kursu rīkotāja. Elisa Freimane, tāpat kā lektores, ir veiksmīgi darbojusies mūsu latviešu skolās. Elisa Freimane 10 gadu bija Gaŗezera vasaras vidusskolas direktore un šodien vada Krišjāņa Barona latviešu skolu Čikāgā. Elisa ar dažādām lektorēm ir pirms gadiem organizējusi un vadījusi skolotāju kursus arī Milvoku, Čikāgas, Mineapoles un Bostonas skolās.

Kursos tika pārrunātas dažādas tēmas, visas ar nodomu, ka iegūtās zināšanas skolotāji varēs izmantot turpmākajā darbā. Kristīna Putene labi pārzina ALAs mācību programmu, kā arī materiālus, ko izmantot, macot lasīšanu jaunākajās un vecākajās klasēs.  Sandra Kronīte-Sīpola centās skolotājus iedrošināt un iejūsmināt uz turpmāku darbību par labu mūsu latviešu bērniem.  Sandra arī deva ieteikumus skolotājiem, kā skolēnus sagatavot tālāk mācīties Gaŗezera vasaras vidusskolā. Dacei Copeland iemīļota ir mācību viela un mācību metodes. Dace arī pievērsās tēmai, kas bieži izskan latviešu skolās, stāstot par to, kā efektīvāk mācīt bērnus, kam atšķiŗas valodas un zināšanu līmeņi.

Pēc nedēļas, 27. oktobrī, divas no trim lektorēm ieradās Klīvlandes latviešu skolā. Šoreiz Sandrai un Dacei pievienojās Maira Galiņa no Bostonas. Maira ilgus gadus pašaizliedzīgi strādā Bostonas latviešu skolā, gan par skolotāju, gan par skolas pārzini. Lektores šoreiz uzrunāja deviņus skolas skolotājus un vēl piecus viesus. Starp viesiem bija gan draudzes mācītāja, gan arī draudzes priekšnieks. Programma Klīvlandes kursos tikai mazliet atšķīrās no Vašingtonā sniegtā. Maira Galiņa vēl no sevis pievienoja ieteikumus skolotājiem, kā pasniegt mācību vielu interesantā un saistošā veidā.  Abos kursos lektores kopā ar skolu darbiniekiem pārrunāja, cik svarīgi ir saprast skolas misiju un attiecīgi veidot nākotnes plānu.

Lektores uzkavējās abās pilsētās un svētdien pavadīja laiku latviešu skolās – Vašingtonā un Klīvlandē. Skolotājiem bija iespēja vēl ar lektorēm aprunāties, izmainīt domas un turpināt jautāt. Lektorēm, savukārt, bija vērtigi novērot skolās darbu. Ja gadītos nākotnē atkal strādāt ar latviešu skolām, novēroto viņas varētu izmantot savās lekcijās.

Pēc kursiem Klīvlandes skolas skolotāja Ināra Manteniece atzinīgi izteicās par lektorēm. “Augstu novērtēju lektoru uzņēmību un gudrās galvas. Visas ir profesionālas un labi sekojām lekcijām. Apbrīnoju lielo darbu, kas tika ielikts semināra gatavošanā. “

“Klīvlandes latviešu skolas skolotāji jūsmo par labi pasniegto semināru. Lektorēm rūp latviešu izglītība. Mūsu skolotājiem ir jaunas idejas, kā sagatavot mācību plānus visam gadam un padarīt mācību stundas interesantākas skolēniem.” Tāda ziņa pienāca no Klīvlandes skolas pārzines Ingas Reinekas. Un tālāk:  “Liels paldies lektorēm Sandrai Kronītei-Sīpolai, Dacei Copeland un Mairai Galiņai. Liela pateicība arī pienākas Elisai Freimanei un Andrai Zommerei par semināra koordinēšanu un īstenošanu. Pateicamies arī ALAi par finansiālo atbalstu.”

Ja ir latviešu skolas, kuŗām interesētu rīkot skolotāju kursus pie sevis, lūdzu, sazinieties ar ALAs Izglītības nozares vadītāju: azommers@sbcglobal.net

Vēlot visiem veiksmi darbā,

Andra Zommere
Amerikas latviešu apvienības Izglītības nozares vadītāja.

image

Klīvlandes skolotāju kursa dalībnieki: 1. rindā no kr. māc. Sarma Eglīte, Sandra Kronīte-Sīpola, Anda Cook, Nora Hurley, Egīls Apelis. 2. rindā no kr. Baiba Apele, Vilnis Kubuliņš, Gvido Kubuliņš, Ēriks Reineks, Ināra Manteniece, Inga Reineka. Foto: Inga Reineka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *