Gaŗezerā kārto Valsts valodas prasmes pārbaudījumus

2016. gada 26. februārī ALA Izglītības nozarei pienāca vēstule no Sabiedrības integrācijas fonda, ka saņēmusi Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programmas” atbalstu. ALA Izglītības nozares iesniegtais projekts, “Latviskās identitātes saglabāšana: Iegūsim valsts valodas prasmes apliecību!” saņēma Eiro 4756.

ALA Izglītības nozares uzdevums ir palīdzēt saglabāt latviešu valodu, veicināt kultūras jaunradi, un gādāt par skolu programmām un skolotāju tālākizglītību. Lai ieinteresētu un motivētu latviešu jauniešus un studentus apgūt latviešu valodu augstā līmenī, ALA Izglītības nozare sadarbībā ar Gaŗezera vasaras vidusskolu deva iespēju skolēniem un studentiem kārtot Latvijas Valsts izglītības satura centra Valodas prasmes pārbaudījumus. Ar pozitīvu vērtējumu, skolēni un studenti saņems valsts valodas prasmes apliecību. Apliecība ir svarīga jaunietim, kas vēlas studēt vai strādāt Latvijā. Tāpat šis dokuments jebkurā citā valstī apliecina, ka cilvēks prot vēl kādu svešvalodu – šajā gadījumā – latviešu valodu.

Latviešu valodas eksāmenu skolēni un studenti kārtoja vienā no trim līmeņiem: pamata (A), vidējā (B) vai augstākajā (C). Atbilstoši rezultātam pārbaudītais saņems vērtējumu kādā no sešiem Eiropas valodu līmeņiem.

22. un 25. jūnijā Valsts valodas prasmes pārbaudījumus kārtoja 11 studentu/pieaugušu. 26. un 27. jūnijā Valsts valodas prasmes pārbaudījumus kārtoja 39 GVV IV klases skolēni. Skolēnus un studentus eksaminēja Valsts izglītības satura centra speciālistes, Anta Lazareva un Baiba Mūrniece-Buļava. VISC speciālistes izteicās atzinīgi par skolēnu un studentu sagatavotību pārbaudījumiem. “Latviešu valodas prasmes pārbaudījuma laikā pārliecinājāmies, ka Garezeŗa vasaras vidusskolas (GVV) skolēnu valodas prasme ir pietiekama veiksmīgai saziņai. Novērojumi pārbaudes laikā liecināja, ka runātprasme un runāta teksta sapratne skolēniem grūtības nesagādāja, sarežģītāka skolēniem šķita rakstītprasmes pārbaude.”

Tālāk A. Lazareva un B. Mūrniece-Buļeva raksta: “Sarunājoties ar skolēniem varējām secināt, ka labāks runātprasmes līmenis ir tiem skolēniem, kuŗi mājās runā latviešu valodā. Daudzi skolēni atzina, ka mācās GVV trešo vai ceturto gadu, kas ļau secināt, ka skolas mācību programma ir ļoti svarīga skolēnu valodas prasmes attīstīšanā.”

ALA Izglītības nozare pateicās par Valsts izglītības satura centra Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļai par sadarbību, kā arī Sabiedrības integrācijas fondam par saņemto finansiālo atbalstu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *