Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos var piedalīties arī bērni no diasporas

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiks Rīgā no 2015. gada 6.jūlija līdz 12.jūlijam. Svētku rīkotājs ir Valsts izglītības satura centrs.

Svētku programmu veidos Noslēguma koncerts Mežaparka Lielajā estrādē, tautas deju lielkoncerts Daugavas stadionā, pūtēju orķestru lielkoncerts Ķīpsalas izstāžu centrā, mūsdienu deju lielkoncerts Ķīpsalas izstāžu centrā, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde, tautas mūzikas koncerts, kokļu mūzikas koncerts, bērnu simfonisko orķestru koncerts, folkloras kopu programma, daudzveidīga svētku programma Vērmanes dārzā, kurā piedalīsies viesu kolektīvi, mazākumtautību kolektīvi, bērni ar speciālām vajadzībām, vokāli instrumentālie un instrumentālie ansambļi, dalībnieku svētku gājiens, kā arī citi pasākumi.

Lai iegūtu svētku dalībnieka statusu, visiem ir vienādi nosacījumi – ir jāapgūst attiecīgais repertuārs, jāpiedalās skatēs un konkursos.

Visi svētku dalībnieki tiek izmitināti un ēdināti Rīgas un Pierīgas izglītības iestādēs. Saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likuma 9.panta pirmās daļas otro punktu no valsts budžeta tiek nodrošināts finansējums svētku dalībnieku naktsmītņu un ēdināšanas izdevumu segšanai svētku laikā.

Dalībnieku nokļūšanu uz svētkiem un transportu nodrošina pašvaldība vai kolektīva dibinātājs. Par svētku dalībnieku tērpiem rūpējas pašvaldība, izglītības vai kultūras iestāde, atbalstītāji, vecāki.

Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem uz 10 bērniem ir jābūt 1 (vienai) atbildīgajai pavadošajai personai.

Tie diasporas bērnu kolektīvi, kuri neiegūst svētku dalībnieka statusu, var piedalīties svētkos kā viesi. Viesi piedalās svētkos ar savu izveidotu programmu un uzstājas Vērmanes dārzā un/vai labdarības koncertos, kā arī piedalās svētku gājienā. Ēdināšanas, izmitināšanas, transporta pakalpojumus svētku laikā sedz paši.

Diasporas kolektīviem piedāvājam piedalīties:

– Folkloras kopu programmā svētku dalībnieku statusā, ja ir atbilstoši apgūts repertuārs un izpildīti nosacījumi

– Tautas deju lielkoncertā svētku dalībnieku statusā, ja ir atbilstoši apgūts repertuārs un izpildīti nosacījumi

– Koncertā Mežaparka Lielajā estrādē svētku dalībnieku statusā, apgūstot atbilstošo repertuāru

– Koncertā Vērmanes dārzā ar savu izveidotu programmu (līdz 10 min.)

– Svētku dalībnieku gājienā

– Kā skatītājiem svētku norisēs

Nosacījumi tautas deju kolektīviem

Vai ir jāpiedalās konkursā?

Latviešu diasporas kolektīvi skatē varētu piedalīties, iesūtot video materiālu, kurā uzfilmētas izvēlētās klašu un kvalifikācijas grupas dejas kolektīva izpildījumā. Laiks un links, uz kuru materiāls būs jānosūta, tiks iestrādāts deju svētku skašu nolikumā, ar kuru varēs iepazīties Valsts izglītības satura centra mājas lapā www.visc.gov.lv Interešu izglītība/Deja 2014. gada septembrī

Vai repertuārs jau ir zināms? Kur to var saņemt, kur var iepazīties?

Ar repertuāru un kolektīvu sadalījumu pa vecuma un kvalifikācijas grupām var iepazīties, sazinoties ar vecāko referenti Ilzi Mažāni e-pasts-ilze.mazane@visc.gov.lv, +371-29277389

Vai dejas/ video apraksti ir jau zināmi?

Par deju aprakstiem, deju DVD un pavadījuma CD interesēties – Uldis Mesters +371-29211260, e-pasta adrese: uldis@mesters.lv

Vai grupas dala pēc līmeņiem un kāda līmeņa dejas varētu dejot diasporas grupa, kam ir bērni dažādos vecumos?

Vecuma un kvalifikācijas grupas ir šādas (sadalījums pēc klašu grupām Latvijā)

– Pirmsskola (~ 5 -6/7 g.)
– 1.-2. klase A, B (~ 7 -8/9 g.)
– 3.-4. klase A, B (~ 9 -1011 g.)
– 5.-6.klase A, B (~ 11 -12/13 g.)
– 7.-9.klase (~ 13 -15/16 g.)
– 10.-12. klase (~ 16- 19/20 g.)
– 1.-4.klase C
– 3.-6. klase C
– 5.-9.klase C

Burts pie klašu grupas norāda kolektīva tehnisko kvalifikāciju. Kolektīvs drīkst izvēlēties dejas tikai no vienas klašu un kvalifikācijas grupas.

Vai ir minimālais pāru skaits, kam jābūt, lai piedalītos?

Minimālais skaits 8 pāri (8 meitenes + 8 puiši)

Vai visiem bērniem jābūt vienādiem tautas tērpiem?

Ieteicams vienādi, bet var būt arī izņēmumi, tomēr jābūt latviešu tautas tērpam.

Nosacījumi skolu koru kolektīviem

Vai ir jāpiedalās konkursā?

Koriem, kuri vēlas piedalīties koru Noslēguma koncertā Mežaparka Lielajā estrādē, jāapgūst svētku repertuārs un jāpiedalās koru skatēs.

Vai repertuārs jau ir zināms? Kur to var saņemt, kur var iepazīties?

Repertuāra 1.daļa ir pieejama izdevniecībā Musica Baltica http://www.musicabaltica.lv Savukārt 2.daļa tiks izdota 2014.gada augusta beigās.

Vai visiem bērniem jābūt vienādiem tautas tērpiem?

Koristiem nav obligāts tautas tērps.

Kādas ir koru grupas?

Noslēguma koncertā kori iedalās šādās pamatgrupās:

– zēnu kori (~8- 13/14 g., dzied divbalsīgā salikumā),
– 5.-9.klašu kori (~ 11- 14/15 g., dzied trīsbalsīgā salikumā)
– 5.-12.klašu kori, (~ 11- 18/19 g., dzied trīsbalsīgā salikumā),
– jauktie kori (~ 16 – 19 g., dzied četrbalsīgā salikumā)
– 10.-12.klašu meiteņu kori (~ 16 – 18/19 g., dzied trīsbalsīgā salikumā)

Minimālais dalībnieku skaits korī – 16 dziedātāji.

Kuros koncertos, pasākumos varētu piedalīties?

Iespēja diasporas koriem rīkot individuālas programmas koncertus Vērmanes dārzā.

Piedalīties svētku gājienā.

Papildus informācija: Rita Platpere Epasts: rita.platpere@visc.gov.lv

Nosacījumi, lai piedalītos folkloras kopu programmā

Vai ir jāpiedalās konkursā?

Folkloras programma prezentēs apgūtas un pārmantotas lokālās dziedāšanas, muzicēšanas, stāstīšanas, rotaļāšanās un dejošanas tradīcijas mūsdienu kontekstā bērnu un jauniešu folkloras kopu, kā arī individuālu izpildītāju sniegumā. Folkloras programmā būs dažādas interaktīvas norises – rotaļas, sadziedāšanās, sadancošanas, kuras paredz aktīvu skatītāju līdzdarbību, un koncerti, kas ļauj iepazīt vietējo tradīciju daudzveidību.

Mācību gada laikā atbilstoši tēmai „Mantojums” katra folkloras kopa apgūst savu individuālo repertuāru. Individuālās programmas izvērtēs, iesūtot izveidotās 7 minūšu programmas videoierakstu. Laiks un saite, uz kuru materiāls būs jānosūta, tiks iestrādāts folkloras kopu novada sarīkojumu nolikumā, ar kuru varēs iepazīties Valsts izglītības satura centra mājas lapā www.visc.gov.lv Interešu izglītība / folklora 2014.gada septembrī.

Vai repertuārs jau ir zināms? Kur to var saņemt, kur var iepazīties? Vai dejas/ video apraksti ir jau zināmi?

Rotaļu koprepertuāra video skatīt www.intereses.lv

jāuzklikšķina You tube ikona. Rotaļu apraksti bukletā būs pieejami 2013./2014.mācību gada beigās.

Vai visiem bērniem jābūt vienādiem tautas tērpiem?

Lai pretendētu uz līdzdalību dziesmu svētku folkloras programmā, dalībniekiem jāvalkā savai lokālajai tradīcijai atbilstoši tautas tērpi, t.i., vecāku vai vecvecāku lokālās piederības zīmes. Tautas tērpiem nav jābūt vienādiem.

Kuros koncertos, pasākumos varētu piedalīties?

Rotaļu un rotaļdeju programma, kura tiek veidota, izmantojot kopīgu rotaļu un deju repertuāru. Lai piedalītos šajā programmā, folkloras kopai vai pulciņam jāapgūst visas koprepertuārā ietvertās rotaļas un dejas, jāatsūta programmas vadītājiem videoieraksts, kas apliecina folkloras kopas, grupas vai pulciņa rotaļu programmas apguvi.

Papildus informācija: Māra Mellēna Epasts: mara.mellena@visc.gov.lv Mob:+371-26522141

Papildinformācija par norisēm Vērmanes dārzā: kontaktpersona Dace Jurka, e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv

imageLatvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 2010. gadā. Foto: Arnis Gross.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *