Latviešu fonds ir visur!

image

Latviesu fonda valde 2012./2013. gadam. No kreisās puses: Tija Kārkle, Aija Mazsīle, Kristīna Sīmane-Laimiņa,  Anita Liepiņa, Ilze Pētersone, Brigita Rumpētere, Ingīda Bērziņa, Rūdis Bērziņš, datorā Renāte Krūmala-Kenney.

Par Latviešu Fonda (LF) Nedēļas Nogali Nākotnei (NNN) bija izsmeļoša informācija laikrakstos. Gaidīti visi, kas vēlas uzlādēt savas latviskās baterijas vai atkal Latviešu fonda priekšsēde Rīgā.  Ar apdomu NNN sēdes un sarīkojumi bija ieplānoti Filadelfijas 120X120 sarīkojumu skaitā.  Pie iepriekš teiktā, var tikai piemetināt, ka viss tiešām notika, kā solīts.

Kristīna Sīmane-Laimiņa ar enerģiju un izdomu pirmo gadu vadīja Latviešu Fondu un viņai ir izdevies ieviest dažus jaunumus.  Savā ziņojumā viņa izvirza trīs galvenos mērķus – celt LF profilu, iesaistīt jaunus dalībniekus un piesaistīt papildus ziedojumus. Jaunas rosmes ir – pāri par 300 jaunu draugu Facebook portālā, angļu valodas nodaļa mājas lapā. Priekšsēde tikās ar jauniešiem Gaŗezera Vasaras Vidusskolā, kur jaunā paaudze pievienojās, ka turpinot un paplašinot LF darbību svarīgi ir dot informāciju ari angļu valodā.  Tāpat padomē ir bijis jauns postenis – sabiedrisko attiecību vadītāja.  To darbu veic Ilze Pētersone.

Fondam ir 14 jauni dalībnieki, un 10 miruši. Pārrunās par dalības/balsstiesību mantošanu konstatēja, ka Latviešu Fonda balsošanas tiesības, kuŗas balstās uz aizdevuma, ir iespējams novēlēt pēcnācējiem, paziņojot to padomei. To nevar darīt ar ziedojumu rezultātā iegūtām balsstiesībām.

Pagājušajā gadā LF ieguldījumus pārveda no Fidelity uz Merrill Lynch, kur LF akciju paketi ar labiem panākumiem ir apsaimniekojusi Brigita Tupuriņa Rumpētere. Nākamgad visu projektu atbalstam ir paredzēts izlietot $30 000. Sīkāks sadalījums nav vēl izlemts. LF gada sapulci un nedēļas nogali nākotnei ir vēlams rīkot vietās, kur dzīvo lielāks skaits LF dalībnieku tāpēc nākamajam gadam izvēlējās Toronto.

Aptaujas noder organizācijas vadībai uzzināt, ko biedri no viņiem sagaida, vai kāda darbība bijusi derīga, tāpēc padome vēlējās uzzināt, kādā mērā dalībnieki seko LF darbībai presē, internetā,  vai citur.  Izglītībā attīstīti paņēmieni labi darbojas arī citās vecuma grupās. Pie vakariņām bija minēšanas spēle par LF vēsturi un darbību, par pareizu atbildi varēja dabūt reklāmas pogu, un pareizās atbildes zināja daudzi.  Tur uzzinājām, ka LF dalībnieki dzīvo 12 valstīs – tiešām gandrīz visur.

Latviešu Fonda padome 2013. gadam:  Priekšsēde – Kristīna Sīmane Laimiņa; priekšsēdes vietniece, aktīvo projektu lietvede- Aija Mazsīle; sekretārs, vicepriekšsēdis un projektu lietvedis – Ints Dzelzgalvis; vicepriekšsēde/lietvede– Renāte Krūmala Kenney; kasiere – Tija Kārkle; sekretāre/sabedrisko attiecību vadītāja – Ilze Pētersone.

Programmas daļā Vaira Paegle stāstīja par savu pieredzi darbojoties Latvijas politikā, laikā no Tautas partijas dibināšanas, kur viņa ari piedalījusies, līdz laikam, kad viņa atgriezusies uz dzīvi ASV.
Krēslai iestājoties dzejas skandētāji aizdedza sveces un Sandras Milevskas sakārtoto latviešu protesta dzeju sākot ar Ausekli 1873.g. līdz mūsdienām lasīja/deklamēja Ivars Stonins, Laila Medne, Modris Mednis, Sandra Zeidenberga Jansone un pati Sandra Milevska.  Zālē bija izstādīti jauniešu mākslas darbi, un galdiņi Hallowe’en gaidās dekorēti melnās un oranžās krāsās.

Par dalībnieku un viesu labklājību atspirdzinājumiem un vakariņām rūpējās Rita Ramane, Aina Berķe, Jolanta Mockus, kā arī Intas Grundes firma Dzintara galds. 

Svētdien vēl varēja noskatīties video ierakstu no Zigurda Miezīša piemiņas sarīkojuma Rīgā ar Solveigas Miezītes ievadu un komentāriem.

Paldies Ģirtam Zeidenbergam, kas bija uzņēmies NNN rīkošanu, un savus uzdevumus gan zāles izkārtojumam, gan aparatūras maiņās veica gludi un laicīgi. Paldies Filadelfijas Brīvo latvju biedrībai un tās priekšniekam Kārlim Bērziņam par telpām un laipno uzņemšanu.

Anita Liepiņa

image

Latviesu fonda valdes sedes dalibnieki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *