Kas motivē Amerikas latviešus iesaistīties sabiedriskā dzīvē?

Iedziļināties un saprast, kas motivē ārzemēs dzīvojošos latviešus iesaistīties latviešu sabiedriskā dzīvē un sabiedriskā darbā, dzīvojot ārpus Latvijas, ir jautājums, uz kuru atrast atbildi ir daudzu ārzemju latviešu organizāciju interesēs, kas cenšas piedāvāt diasporas latviešiem saistošas programmas un pasākumus.

Šis bija jautājums, ko pērn stratēģiskās plānošanas nolūkā centās izzināt arī Amerikas latviešu apvienība, veicot Amerikas latviešu sabiedrības aptauju, uz kuru atsaucās vairāk nekā 600 personas no 37 ASV pavalstīm.

Līdzdalību motivējošie faktori

Iemesli, kas motivē Amerikas latviešus iesaistīties latviešu sabiedrisko organizāciju darbā un sabiedriskā dzīvē, bieži vien ir ļoti subjektīvi. Dažus ASV dzīvojošos latviešus līdzdarboties sabiedriskā dzīvē motivē „nostalģija“, „lepnums būt etniskam amerikānim“, iespēja „…tirdziņā nopirkt maizi, alu vai pīrādziņus“. Citi uz šo jautājumu sniedz daudz lakoniskāku atbildi: „patīk to darīt“. Tomēr papildus šiem individuāli aprakstītajiem sabiedriskās līdzdalības iemesliem ALAs izplatītajā aptaujā iezīmējas vairākas dominējošas tendences, kas ilustrē plašākas sabiedrības līdzdalības motivējošos faktorus.
Visbiežākais minētais iemesls, kas motivē Amerikas latviešus iesaistīties vietējā sabiedriskā dzīvē, ir iespēja svešumā uzturēt latviešu valodu un kultūru, ko par svarīgāko iemeslu uzrādīja 80 procenti aptaujāto. Kā otrais svarīgākais iemesls tiek minēta draudzību uzturēšana ar citiem latviešiem (73 %), bet kā trešais – piederības stiprināšana latviešu tautai (48 %).

Retāk par vienu no galvenajiem iemesliem iesaistīties sabiedriskā dzīvē tiek minēta pienākuma apziņa (30%), iespēja sniegt atbalstu Latvijai (20 %) un ģimenes ietekme (19 %). 14 % kā vienu no galvenajiem iemesliem līdzdalībai sabiedriskā dzīvē minēja iespēju iegūt un apmainīties ar praktisku, sadzīvē noderīgu informāciju. Nelielai daļai sabiedriski aktīvo latviešu (7%) kā viens no motivējošiem sabiedriskās līdzdalības iemesliem ir iespēja gūt atzinību un novērtējumu no citiem latviešiem. Trīs procentus aptaujāto Amerikas latviešu motivē „finansiāla palīdzība vai atlīdzība“. Vairākkārt kā viens no svarīgākajiem līdzdarbošanās iemesliem tiek minēts – latviešu valodas un kultūras nodošana bērniem. Tajā pat laikā aptaujā tika minētas arī tādas atbildes kā – latviešu sabiedrībā iesaistīties „neinteresē“ vai arī starp motivējošiem faktoriem tika uzrādīts „nekas“.

Līdzības un atšķirības trimdinieku un jauniebraucēju motivācijā

Analizējot ALAs aptaujā iegūtos datus šķērsgriezumā, redzams, ka parādās zināmas atšķirības atbildēs, ko snieguši “trimdas latvieši” jeb personas, kas ASV ieceļojušas II Pasaules kara rezultātā vai viņu pēcteči, un personas, kas ASV ieceļojušas pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. II Pasaules kara rezultātā ASV ieceļojušie latvieši un viņu pēcteči kā galvenos trīs iemeslus līdzdalībai latviešu sabiedriskā dzīvē un sabiedriskā darbā min: 1) iespēju uzturēt latviešu valodu un kultūru, ko par vienu no galvenajiem iemesliem nosauca 82 procenti aptaujāto Amerikas latviešu; 2) draudzību uzturēšanu ar citiem latviešiem (72%) un 3) piederības stiprināšanu latviešu tautai 49 (%).

Tie latvieši, kas ieradušies ASV pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, kā svarīgākos motivējošos iemeslus līdzdalībai vietējā latviešu sabiedriskā dzīvē uzskaita tos pašus iemeslus, ko Amerikas latvieši, tikai mazliet atšķirīgā secībā. Kā visbiežāk minētā motivācija jauniebraucēju atbildēs izskan iespēja veidot un uzturēt draudzības ar citiem latviešiem, ko par galveno iemeslu min 82 procenti jauniebraucēju. Tas arī izskaidro to, ka jauniebraucēji bieži vien daudz labprātāk tiekas neformālos pasākumos un sarunās nekā formālos sarīkojumos. Kā otro svarīgāko iemeslu jauniebraucēji ierindo “iespēju uzturēt latviešu valodu un kultūru” – 73%, savukārt kā trešo – “piederības stiprināšanu latviešu tautai” (50%). Kā ceturtā visbiežākā motivācija jauniebraucēju vidū parādās “praktiskas informācijas apmaiņa”, ko prioritāro trīs motivāciju sarakstā iekļāva 36 procenti aptaujāto jauniebraucēju. Salīdzinājumam, tikai astoņi procenti II Pasaules kara rezultātā ASV ieceļojušās personas un viņu pēcteči nosauca praktiskas informācijas apmaiņu kā vienu no trim svarīgākajiem iemesliem, kādēļ viņi iesaistās Amerikas latviešu sabiedriskā dzīvē.

Kā to 2012. gada pavasarī vairākos latviešu centros ALAs sarīkotajās fokusgrupās sacīja uzrunātie jauniebraucēji no Latvijas, saziņā ar citiem ASV dzīvojošajiem latviešiem viņus interesē atrast atbildes uz tādiem praktiskas dabas jautājumiem, kā piemēram, kur atrast dzīvokli, kā sameklēt darbu, iespējas apgūt un papildināt savas angļu valodas prasmes, kā iegūt veselības apdrošināšanu, sūtīt savus bērnus skolā utml. Jauniebraucēji atzīst, ka daudz no šīs informācijas esot atrodama internetā angļu valodā, tomēr par specifiskiem tematiem, kā piemēram, par apdrošināšanas polisēm un citiem juridiska rakstura jautājumiem to esot daudz vieglāk saprast savā dzimtajā valodā. Zīmīgi, ka atšķirībā no Amerikas latviešiem, starp kuriem 22% “ģimenes ietekmi” nosauc kā vienu no trim nozīmīgākajiem motivējošiem faktoriem līdzdalībai sabiedriskā dzīvē, tikai četri procenti jauniebraucēju atzīmēja ģimenes ietekmi kā atbildi uz šo aptaujā iekļauto jautājumu.

Vadoties pēc ALAs izplatītās aptaujas datiem, redzams, ka latviešus ASV līdzdarboties vietējā latviešu sabiedriskā dzīvē motivē dažādi iemesli, kas galvenokārt saistās ar latviešu valodas un kultūras uzturēšanu, draudzību veidošanu un piederības stiprināšanu latviešu tautai. Domājot par to, kā uzrunāt un piesaistīt jauniebraucējus no Latvijas, kas ir aktuāls jautājums daudzos latviešu centros ASV, organizācijām būtu vērts ņemt vērā jauniebraucēju identificēto interesi par praktiskas informācijas ieguvi un apmaiņu. Vai jūsu centrā ir kāda kontaktpersona, pie kā jauniebraucējs no Latvijas var vērsties pēc padoma par sadzīviskas dabas jautājumiem? Vai jūsu centrā ir notikusi kāda formāla vai neformāla saruna par to, kā jauniebraucējam no Latvijas labāk orientēties ASV likumos un ikdienas dzīvē? Tikai iedziļinoties, saprotot un ņemot vērā sabiedrības intereses, organizācijas varēs piesaistīt jaunus biedrus un pasākumu apmeklētājus. Saprotot, ka šīs intereses dažādām grupām atšķiras, paver iespējas veidot daudz mērķtiecīgākas un saistošākas programmas, ar ko ieinteresēt ASV dzīvojošos latviešus.

Plašāka informācija par ALAs veikto Amerikas latviešu sabiedrības aptauju pieejama pēdējā Latvian Dimensions numurā! Plašāka informācija par Amerikas latviešu organizāciju stāvokli lasīt iepriekš publicētajā rakstā: https://latviansonline.com/site/print/8351/

Paraksts zem tabulas: “Amerikas latvieši” piedāvātajā grafikā apzīmē latviešus, kas ASV ieceļojušas pirms Latvijas neatkarības atjaunošanas un viņu pēctečus. “Jauniebraucēji no Latvijas” apzīmē tās personas, kas ieceļojušas ASV no Latvijas kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas.

 

Ilze Garoza is a diaspora researcher. She has a Master's degree in Education Leadership and Administration from the University of Minnesota. She has received scholarships from the American Latvian Association and the Association for the Advancement of Baltic Studies.

2 thoughts on “Kas motivē Amerikas latviešus iesaistīties sabiedriskā dzīvē?

  1. Hmmm … Tomēr domāju, ka viens faktors, kurš tiešā veidā aptaujās neizcelās ir piederība kādai kopienei (community). Ir parsteidzoši (varbūt nē) daudz latviešu izcelsmes amerikāņi un kanadieši, kuri brivāk runā anglisķi, kuru bērni vēl vairāk un varbūt vispār nemaz latviski, kuri tomēr ko meklē mūsu sabiedrībā. Arī ir pārsteidzoši daudz starp pēckara dzimušiem, kuri ir aktīvī sabiedrībā, reizēm pat priekšgalā, kuri ir maz vai reti apmeklējuši Latviju pēdejos divdesmit un cik gados. Bet būt kopienē, ar kuru ir personīģas vēsturiskas saites, tajā darboties, dod ko varbūt vietejās draudzes, klubi nespēj. Arī, ja vecā emigrācija tiešām vēlās saites ar jauniebraucējiem, tad kāpēc mūsu organizācijas neizsniedz padomu par tieši tiem praktiskiem jautājumiem, kuri jauniem ir tik svarīgi. Vai dzīvodami svešumā pārmetam tiem, kuri nesen Latviju ir atstājuši? Mazliet pretrunīgi vai ne? Bet paldies Ilze, ka turpini šos jautājumus pacelt sabiedrības priekšā.

  2. Labs info apkopojums, kas raisa vielu pardomam! Bet nakamais jautajums – ko talak daris ar sho informaciju? Par jauniebraucejiem diezgan precizi pateikts. Mus pirmamkartam vairak intrese praktiskas dabas jautajumi, jo Amerika ir 10x grutak neka EU un 20x grutak neka vecas emigracijas latvieshiem. Un jautajums, kamdelj esam izvelejushies Ameriku un nevis EU, tam ir katram savs viedoklis un lemums. Pirmamkartam japabaro gimenes, jaiekarto sava dzive Amerika, jaiskolo berni, un ja vel atliek laika un energjijas, tad var veltit to latvieshu sabiedribai arpus majas. Ilze malacis, ka rusinas shaja lauka, un dod Dievs, lai pietiek Tev energjijas, speka un spitiguma turpinat sho darbu! Paldies tev!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *